"Giáo dục thể chất lớp 1, Bài: Dẫn bóng; Thầy Nguyễn Văn Niên"